Zo zijn we samen goed én gezond bezig!

Zo zijn we samen goed én gezond bezig!

Huisregels

Wij zijn voortdurend alert op de kwaliteit van onze behandelingen en gedragsregels, op de klachtenprocedure en op wetenschappelijk onderzoek. Alle therapeuten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, daarvoor volgen wij met regelmaat bijscholingen. bijCAS voldoet aan alle eisen die gesteld worden door de beroepsorganisatie KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Algemene huisregels

 • Wilt u een afspraak verzetten of afzegen dan dient u dit tenminste 24 uur van tevoren te doen. Dit kan door ons te bellen op 073-8512740 of een email te sturen naar balie@bijcas.com; de behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht;
 • Als u zich afmeldt binnen de 24 uur voor uw afspraak, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Deze wordt dus niet gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar;
 • Bij de eerste afspraak dient u zich te legitimeren bij de baliemedewerkster;
 • Wanneer er wijzigingen zijn in de NAW gegevens/email/telefoonnummer of huisarts, verzoeken wij u dit door te geven aan de baliemedewerkster;
 • Als u langer dan 3 maanden niet bent geweest, starten wij een nieuwe serie behandelingen. De 1e afspraak heeft dan een intake, onderzoek en 1e

 

Regels zorgverzekeraar

 • Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden voor het aantal behandelingen dat uw zorgverzekeraar maximaal vergoedt per jaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen dat u (eventueel eerder en/of bij andere fysiotherapiepraktijken) heeft gehad;
 • Het is niet mogelijk om meerdere zorgbehandelingen te declareren op 1 dag. Bijvoorbeeld u moet in de ochtend naar de podotherapeut en in de middag heeft u een fysiotherapeutische behandeling. De zorgverzekeraar zal 1 behandeling vergoeden. De andere zult u zelf moeten betalen. U krijgt dan van ons een rekening thuis gestuurd en deze kan niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar;
 • De zorgverzekeraar heeft ons verplicht een enquête te sturen aan het einde van uw behandeltraject. U doet ons een groot plezier als u deze invult en terugstuurt. Helaas worden wij beboet door de zorgverzekeraar als wij te weinig ingevulde enquêtes van onze patiënten krijgen.

 

Regels oefenzaal

 • Neem altijd sportkleding of makkelijk zittende kleding mee;
 • Zorg voor schone sportschoenen;
 • Zorg dat u 10 min eerder binnen bent zodat u alvast kunt warm fietsen. Wij raden het af om kinderen mee te nemen als u moet trainen.

 

 

 

 

 

Fysio bijCAS

 • Als u een aanvullende verzekering heeft worden fysio behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar;
 • Echo’s worden vergoed door de zorgverzekeraar, voor het gebruik van de apparatuur wordt een eigen bijdrage gevraagd;
 • Producten zoals tape, braces etc. worden apart in rekening gebracht. Deze worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

 

FIT bijCAS

 • EPI, ACP en shockwave zijn niet vergoede behandelingen en dienen zelf betaald te worden;
 • 10x trainen voor eigen kosten op basis van een abonnement;

 

Overige regels

 • BijCAS is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van de patiënt/cliënt, tenzij verwijtbaar medisch onzorgvuldig is gehandeld;
 • BijCAS is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke eigendommen van de patiënt/cliënt. Persoonlijke eigendommen kunnen tijdens een training worden bewaard in de daarvoor bestemde af te sluiten kluisjes;
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie en brandweer) op te volgen;
 • Het is niet toegestaan dat kinderen, die meekomen met de patiënt/cliënt, zich zonder begeleiding in de oefenzaal of behandelruimte begeven;
 • Kinderen die meekomen met de patiënt/cliënt vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt;
 • Om de behandeling goed uit te kunnen voeren, worden medische en administratieve gegevens geregistreerd en bijgehouden. De medewerkers van bijCAS gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan het privacy beleid volgens de regels van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
 • Alle fysiotherapeuten die werken bijCAS zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteit Register en het BIG-register. De afkorting staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg;
 • BijCAS is aangesloten bij de beroepsvereniging KNGF en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van dit genootschap. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Een brochure hierover kunt u aanvragen bij uw behandelend fysiotherapeut;
 • Als u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist, dan kunnen wij deze alleen gebruiken als er een handtekening, stempel en zorgverlenerscode opstaat. Als deze gegevens er niet opstaan zullen we uw klacht behandelen onder de voorwaarde van directe toegankelijkheid fysiotherapie.

Informatie voor patiënten                                                                                                                                                                                                                                 
Gegevens verzamelen in Landelijke Database Fysiotherapie

Informatiepagina http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/informatie-voor-patienten/

U heeft, via uw fysiotherapeut, automatisch toestemming gegeven voor gebruik en opname van enkele behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. Op deze webpagina leggen we uit welke gegevens er worden gebruikt en wat hiermee precies gebeurt.
Mocht u het hier niet mee eens zijn, dan kunt u dit per e-mail doorgeven naar balie@bijcas.com, onder vermelding van “Bezwaar LDF registratie”. Wij zullen de registratie dan verwijderen.

1. Welke gegevens worden gebruikt?

Uw naam en contactinformatie zijn niet relevant voor ons onderzoek naar de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De gegevens die wél van belang zijn worden dus geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die we verzamelen zijn:

 •  Geboortejaar
 •   Geslacht
 •  Zorgverzekeraarscode (UZOVI)
 •  Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling)

2. Waarom zijn deze gegevens belangrijk?

Uw fysiotherapeut wil altijd optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepaalt uw fysiotherapeut welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die hij aan u levert.

3. Hoe werkt het?

Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch patiëntendossier (EPD) van u bij. In uw dossier staat bijvoorbeeld wat uw medische klacht is, hoe en wanneer u behandeld wordt en de voortgang van uw behandeling. Alleen u en uw behandelend fysiotherapeut hebben toegang tot dit dossier.
Als u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft worden uit uw dossier enkele gegevens (zie punt 1) verzameld. Deze gegevens worden verstuurd naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Deze gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.

4. Welke partijen zijn betrokken?

De LDF is een beveiligde database. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze database. De partijen die toegang hebben tot de LDF zijn:

 • Mediquest (http://home.mediquest.nl/) zorgt, in opdracht van het KNGF, voor de verzameling van de gegevens.
 • IQ Healthcare (http://www.iqhealthcare.nl/nl/) om het wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in opdracht van KNGF en heeft daarom toegang tot de gegevens uit de LDF.
 • De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF (https://www.kngf.nl/ ) is eigenaar van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en van de gegevens die hierin staan. IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken, conform de Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG), met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd.

5. Hoe veilig zijn de gegevens?

Omdat geen persoonsgegevens worden verzameld is uw anonimiteit gewaarborgd.

6. Intrekken van de toestemming

Mocht u uw toestemming voor het verstrekken van gegevens willen intrekken, dan kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.

7. Heeft u vragen?

Stel deze gerust aan uw fysiotherapeut. Hij of zij kan uw vragen beantwoorden.

Toestemmingsbrief

Geachte heer, mevrouw,

Uw gezondheid is belangrijk, niet alleen voor u maar ook voor uw fysiotherapeut. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, investeert uw fysiotherapeut voortdurend in kennis en kwaliteit.

En juist daarbij heeft uw fysiotherapeut u nodig!

Om u goed te kunnen behandelen legt uw fysiotherapeut gegevens vast die betrekking hebben op het verloop en de resultaten van uw behandeling. Dat doet iedere fysiotherapeut.

Indien vervolgens de gegevens van verschillende fysiotherapeuten worden verzameld en geanalyseerd, is het mogelijk om kwaliteitsonderzoek te doen naar (onder meer) de effectiviteit van behandelingen. De resultaten van dat onderzoek zijn van grote waarde voor de fysiotherapeut en daarmee voor de fysiotherapeutische zorg in Nederland. Om behandelgegevens te kunnen verzamelen en daarmee het kwaliteitsonderzoek te verrichten is de Landelijke Database Fysiotherapie in het leven geroepen. Uw fysiotherapeut heeft uw toestemming nodig om gegevens die op uw behandeling betrekking hebben, beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Fysiotherapie.

Waarvoor geeft u toestemming?

U geeft uw fysiotherapeut toestemming om de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling en die relevant zijn voor het kwaliteitsonderzoek beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Fysiotherapie. Het betreffen gegevens zoals leeftijd, geslacht, klacht, aard, frequentie en duur van de behandeling. Om de privacy te borgen worden er geen gegevens beschikbaar gesteld waarmee de partijen die het kwaliteitsonderzoek verrichten u als persoon direct kunnen herleiden.

Omdat we willen dat zorgvuldig met de verzamelde gegevens wordt omgegaan zijn aanvullende afspraken gemaakt met alle partijen die betrokken zijn bij het kwaliteitsonderzoek. Die afspraken zijn geborgd in een zogenaamd dataprotocol.

Als u om welke reden dan ook uw toestemming weer wilt intrekken dat kunt u dat op ieder moment uw fysiotherapeut laten weten. Hij zorgt er dan voor dat vanaf dat moment geen behandelgegevens meer aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) worden toegevoegd.

Waar vind ik meer informatie?

Als u meer wilt weten over achtergronden van het kwaliteitsonderzoek, wie daarbij zijn betrokken en welke afspraken met hen zijn gemaakt, dan kunt u terecht op de website van de Landelijke Database Fysiotherapie: http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/informatie-voor-patienten/. Via deze pagina wordt u uitvoeriger geïnformeerd over de afspraken, de lopende onderzoeken en onderzoeksinstituten die daarbij zijn betrokken.

Door mee te doen …
…draagt u bij aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg en zijn alle fysiotherapeuten en hun patiënten u enorm dankbaar!

Met vriendelijke groet,
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie